Notebook

สมุดบันทึกคือสมุดพกพาขนาดเล็กที่ใช้สำหรับเขียนบันทึก วาดภาพ หรือบันทึกข้อมูล โดยปกติจะประกอบด้วยชุดหน้าที่เย็บติดกัน มักจะมีปกที่ทำจากกระดาษแข็ง หนัง หรือวัสดุอื่นๆ