Refills

ไส้ปากกา Refill คือการเปลี่ยนใส้ที่ใช้ในปากกาเมื่อหมึกเดิมหมด เป็นวิธีที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการยืดอายุการใช้งานของปากกา เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทิ้งปากกาทั้งด้ามเมื่อหมึกหมด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวกในการสลับระหว่างสีหรือประเภทหมึกต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้